محورهای ‌١٠ برنامه تحول در نظام اداری کشور

0

محورهای ‌١٠ برنامه تحول در نظام اداری کشور


الف:الزامات تحول
‌١- ایجاد باور، اعتقاد و انگیزه در مدیران سطوح مختلف
‌٢- آگاهی مدیران به ظرفیت‌ها، قوانین و برنامه‌های تحول
‌٣- بهره‌مندی مدیران از اختیارات و منابع لازم برای اجرای برنامه
‌۴- برقراری نظام مدیریت عملکرد و ایجاد سیستم تشویق و ترغیب
ب: برنامه‌ها
‌١استقرار دولت الکترونیک(موضوع ماده ‌٣٨، ‌۴٠، ‌٣٨ قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌١-1-ارائه و ایجاد پایگاه‌های ارائه خدمات و اطلاعات
‌٢-1- ارتباط و تعامل دو سویه دولت با مردم با دولت
‌٣-1-رسیدگی به شکایات مردم
‌۴-1-ارزیابی عملکرد فرآیندها و سیستم‌های ارائه‌کننده خدمات
‌٢عدالت استخدامی و نظام پرداخت
‌١-2-برگزاری آزمون در تمامی استخدام‌های دولتی وایجاد فرصت‌های یکسان
‌٢-2-توزیع و تخصیص مجوزهای استخدامی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته
‌٣-2-استانداردسازی شرایط جذب و تصدی مشاغل
‌٣ساماندهی نیروی انسانی
‌١-3-واگذاری تصدی‌های دولت با اولویت واگذاری امور به تعاونی‌ها(موضوع ماده ‌١٣ قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌٣-2-انتقال کارکنان به بخش غیر دولتی موضوع ماده ‌١٨ قانون مدیریت خدمات کشوری
‌٣-3-انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه
‌۴-3-بازخرید سنوات خدمت
‌۵-3-موافقت با مرخصی بدون حقوق
‌۶-3-انتقال به بخش دولتی دارای مشاغل حاکمیتی
‌٧-3-انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور
‌٨-3-حمایت از بخش خصوصی ماده ‌٢٢ و ‌٢۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
‌۴تمرکززدایی
‌١-4-انتقال کارمندان، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات آموزش و پژوهشی از تهران به شهرستان ها
‌٢-4-توجه به مناطق محروم و دورافتاده
‌٣-4-تقویض اختیار امور اداری و استخدامی به استانداران سراسر کشور موضوع بخش‌نامه شماره ‌۶۵٣۶۵-44185 مورخ ‌٢٣/٣/١٣٨٩ ریاست جمهوری
‌۴-4 منع هر گونه استخدام و انتقال به تهران
‌۵افزایش بهره‌وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد (موضوع مواد ‌٨١، ‌٨٢ و ‌٨٣ قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌١-5-تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات (موضوع ماده ‌١٣ و ‌١۶ قانون مدیربیت خدمات کشوری)
‌٢-5-تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات
‌٣-5-اجرای ماده ‌٨٢ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع استقرار نظام مدیریت عملکرد در سطح تمامی دستگاه‌های اجرایی
‌۴-5- تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان
‌۶سلامت اداری
‌١-6-تقویت قانون گرایی و پاسخگویی یکسان به عموم مراجعین و تکریم‌ آن‌ها
‌٢-6-اعمال نظارت و کنترل و خفظ روابط سالم کارمند در انجام وظایف محوله و جلوگیری از ضرر و زیان دولت و بیت المال (موضوع ‌٩٠-91-92 قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌٣-6-برخورد با افراد حقیقی و حقوقی رشوه‌دهنده به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ارسال پرونده آن‌ها به مراجع قضایی
‌٧اصلاح ساختار و فرآیندها
‌٧-1-ساماندهی، طراحی وتنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ‌٣٣ قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌٢-7-کوتاه کردن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری در سطح عمودی و افقی مدیریتی
‌٣-7-اصلاح ساختار تفصیلی دستگاه‌های اجرایی(موضوع ماده ‌٣١ قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌۴-7-اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار با رویکرد اتوماسیون اداری(موضوع ماده ‌٣۶ و ‌٣٧ قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌٨توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی
‌١-8-متناسب‌سازی دانش، مهارت و نگرش کارکنان دولت باشغل مورد نظر در قالب نظام آموزش جدید (موضوع ماده ‌۵٨ قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌٢-8-ایجاد ارتباط ما بین ارتقا کارمندان و مدیران با آموزش و بهره‌مندی از امتیازات آن
‌٣-8-ساماندهی بورس‌ها و دوره‌های آموزشی داخل و خارج برای کارکنان دولت(موضوع ماده ‌۶٠ قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌۴-8- ارائه آموزش‌های فرهنگی به مدیران وکارشناسان
‌٩تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خود کنترلی در کارها
‌١-9- اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اعمال مدیریت بر واحدهای تحت پوشش براساس حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام شده آن
‌٢-9- استفاده از خدمات مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی موسسات دولتی و خصوصی تایید صلاحیت شده برای انجام خدمات مشاوره‌ای
‌٣-9- ایجاد ساز وکار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت آنان.در تصمیم‌گیری‌ها(موضوع ماده ‌٢٠ قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌۴-9- تربیت مدیران کارآمد، ارزش مدار و استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران(موضوع ماده ‌۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌۵-9-ایجاد بانک اطلاعات مدیران و حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط (موضوع ماده ‌۵۵ قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌١٠خدمات‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع
‌١-10- آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود به منظور استفاده مناسب از خدمات دستگاه‌های اجرایی
‌٢-10-استانداردسازی خدمات ارائه شده به مردم(موضوع ماده ‌٢۶ و ‌٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌٣-10-تاثیرگذاری رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران در ارتقا و انتصاب(موضوع ماده ‌٢٨ قانون مدیریت خدمات کشوری

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت