مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی 18- مدل خوشه‌های قدرت

0

مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی 18- مدل خوشه‌های قدرت

برای دریافت مطلب کلیک کنید.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت