مدل سازی پویا شناسی سامانه ها برای تحلیل سیاست گذاری: موردکاوی ترافیک تهران

0

مدل سازی پویا شناسی سامانه ها برای تحلیل سیاست گذاری:

موردکاوی ترافیک تهران

سخنران: دکتر محمد جلالی

دانشگاه صنعتی شریف

دوشنبه 27 آذر 1396

ساعت: 30-8 تا 13

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت