مدل های مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرآیندهای سیاستگذاری و قانونگذاری

0

سند «مدل های مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرآیندهای سیاستگذاری و قانونگذاری»

برای دریافت ترجمه این سند کلیک کنید 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت