مصوبه جدید هیات دولت در خصوص ارجاع کارهای پژوهشی به مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش ببنیان

0

مصوبه جدید هیات دولت در خصوص ارجاع کارهای پژوهشی به مراکز رشد

پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش ببنیان

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت