مقاله مطالعه مدیریت دولتی

0

مقاله مطالعه مدیریت دولتی

نویسنده:دوایت والدو

چکیده مقاله:

هدف این کتاب درک و فهم مدیریت دولتی است نه صرفا توضیح روندها و ویژگی های آن. هدف نویسنده ارائه مطالبی جهت اهمیت مدیریت دولتی و بیان مباحث انسانی و نظم و انضباط فکری موجود در آن است. و فراتر از آن می خواهد تناقضات موجود در این رشته و مسائل مهم را عنوان کند. نویسنده به دنبال پاسخ سؤالاتی از قبیل:
مدیریت دولتی چیست؟
ریشه آن کجاست؟
نظم موجود در مطالعات آن چیست؟ روندهای موجود در این رشته کدام است؟ می باشد.

کتاب در 7 فصل نگاشته شده است و در این بخش خلاصه و تحلیل فصل اول ارائه شده است.
فصل اول به توضیح  مدیریت دولتی پرداخته است.
عناوینی که در این فصل بیان شده است شامل:
–  تعاریف مدیریت دولتی
–  مدیریت: علم است یا هنر
–  کاربرد دوگانه مدیریت دولتی
–  مفهوم عملکرد عقلایی
–  معنای اداره: فعالیت هماهنگ عقلایی
–  ماهیت سازمان
–  ماهیت مدیریت

?What is Public Administration

Dwight waldo

The study of public administration, 1955
Doubleday Short Studies In Political Science
By Dwight Waldo Professor Of Political Science University Of California At Berkeley

The aim of This publication Is the understanding And appreciation Of the Study of public administration. It Is an Essay about public administration, Not a treatise In public administration. Thus its perspective is broader, more general,than that of a textbook of public administration. The Author hopes to convey a sense of the importance of public administration both as a human activity and an intellectual discipline; and beyond that,to introduce some important concepts and controversies invoked in its study;and still beyond that,to give a view of some present frontiers of human knowledge. Such Questions as these are dealt with:
What Is public administration? Who Should study it, and why? Where Did it come from?
What Are the basic categories of the study or discipline?
What Are the interrelations of public administration as an activity or process with other activities and processes?
What Are the interrelations of public administration as a study or discipline with other studies and disciplines?
What Are contemporary trends

نسخه الکترونیک اصل مقاله مدیریت دولتی،جهت دریافت کلیک کنید

نسخه الکترونیک چکیده مقاله مدیریت دولتی ،جهت دریافت کلیک کنید

نسخه الکترونیک ترجمه مقاله مدیریت دولتی،جهت دریافت کلیک کنید

نسخه الکترونیک اصل مقاله مدیریت دولتی، جهت دریافت کلیک کنید

ترجمه و تلخیص:آرزو سهرابی، منصوره محمدنژادفدردی

دانشجویان دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت