معرفی استاندارد مبارزه با رشوه خواری-iso 37001

0

                                                                  معرفی استاندارد مبارزه با رشوه خواری  

جهت دانلود نسخه الکترونیک این استاندارد کلیک کنید

پدیده رشوه خواری دربسیاری ازجوامع گریبانگیر اقتصاد آنان شده است. آمارها نشان میدهد درایالات متحده آمریکا سالانه ? یک تریلیون دلار? رشوه داده میشود. پدیده رشوه خواری درهیچکدام ازجوامع پسندیده نیست؛ امادرایران باوجود گرایشات مذهبی مردم و همچنین مذموم و محکوم دانسته شدن رشوه خواری درعرف و شرع، ابدا شایسته نیست.

نظربه وارد آوردن ضربه های مخرب پدیده رشوه خواری برپیکر جوامع، سازمان استاندارد ایزو ISO بفکر تنظیم و تدوین استانداردی جهت مبارزه بارشوه خواری افتاده است. سازمان استاندارد ایزو ISO شماره ISO37001 راجهت سیستم مدیریت مبارزه بارشوه خواری درنظر گرفته است. تهیه پیش نویس استاندارد ISO37001 ازنوامبر 2013 آغاز و کار تهیه و نهایی کردن استاندارد درسال 2016 پایان میابد. استاندارد سیستم مدیریت مبارزه بارشوه خواری بانام “ISO 37001:2016 anti–bribery management system” منتشر خواهد شد. 163 کشور عضو سازمان استاندارد ایزو ISO درامر تهیه و تدوین استاندارد ISO37001:2016 مشارکت دارند.

ایزو  37001 سیستم مدیریتی رابرای مبارزه بارشوه خواری ازطریق ایجاد فرهنگ درستکاری و شفافیت و انطباق درسازمان ایجاد میکند. دراستاندارد ISO37001 بیان شده است استاندارد تضمین نمیکند بعدازاجرای استاندارد ایزو 37001 هیچ رشوه خواری درسازمان اتفاق نیفتد بلکه استانداردISO37001 اقدامات موثری رابرای جلوگیری و مقابله باپدیده رشوه خواری ارائه میدهد.                                                                                                                                                                 سیستم های مدیریت ضد رشوه خواریISO 37001، برآن است که یک سری از اقدامات برای کمک به سازمان ها جهت پیشگیری و شناسایی در پرداختن به رشوه خواری را مشخص کند. این خدمات عبارتند از اتخاذ یک سیاست ضد رشوه خواری، انتصاب یک فرد برای نظارت بر انطباق ضد رشوه خواری، آموزش، ارزیابی ریسک و علل بوجود آمدن پرداخت رشوه در پروژه ها و کسب و کار ها، اجرای کنترل های مالی و تجاری، و برقراری گزارش و بررسی روشمند است .این استاندارد مقیاس ها و کنترل های ضد رشوه را تعیین کرده و شامل دستورالعمل اجرایی آن می باشد که شامل چگونگی موارد زیر است:

?پذیرش و ارتباط برقرار کردن با خط مشی ضد رشوه

?تضمین مسئولیت پذیری از سوی مدیریت عالی

?برگزیدن یک مدیر یا مرئوس مسئول برای مدیریت ضد رشوه

? آموزش پرسنل

? برعهده گرفتن ارزیابی های ریسک رشوه به صورت دوره ای و تلاش برای انجام بهینه پروژه

? اجرای بررسی و کنترل پرسنل به منظور پیشگیری از رشوه

? کنترل کردن هدایا، ضیافت ها، اهدای مالی و موارد مشابه برای اطمینان از اینکه این موارد با هدف خراب کردن افراد نیست

? درخواست از همکاران کسب و کار برای تعهد به ضد رشوه بودن

? اعمال کنترل های مالی برای کاهش ریسک رشوه

?اجرای کنترل های غیرمالی بر خرید و بازرگانی

?تهیه رویه های گزارش دهی محرمانه

? تعیین فرایندی برای تحقیق و مقابله با موارد مشکوک یا بالقوه رشوه خواری

?قوانین موجود در ایران تنها جنبه مقابله ای داشته و بعداز وقوع جرم، مجازات و تنبیه جهت رشوه دهنده و رشوه گیرنده درنظر گرفته میشود اماهیچگاه پیشگیری و آسیب شناسی پدیده رشوه خواری مدنظرقرار نمیگیرد. استاندارد ایزو 37001 باریشه یابی عوامل موثر درپدیده رشوه خواری و جستجوی آن درعوامل فرهنگی و شخصیتی افراد و سازمان، راه حلهایی راجهت پیشگیری و مقابله باپدیده رشوه خواری ارائه میدهد. بیش از 80 کارشناس از 44 کشور در حال تدوین استاندارد ISO 37001 می باشند. BSI    “British Standard Institiution” مسئولیت دبیرخانه این کمیته را بر عهده داشته است. امید است باانتشار استاندارد ISO37001 و پیاده سازی استاندارد مبارزه بارشوه خواری درسازمانها افق روشنی پیش روی سالم سازی اقتصاد جوامع گشوده شود.

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت