معرفی کتاب اجرای خط مشی عمومی

0

معرفی کتاب اجرای خط مشی عمومی

*شامل اصلی ترین و کلیدی ترین ها و مفاهیم اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی*

با مقدمه دکتر سید مهدی الوانی

ترجمه و تلخیص: جواد معدنی و نیما خدایی

انتشارات آذرین مهر. چاپ اول 1397

۲۶۲۰a1ab-9cca-4751-8208-d0e4d1a6da56

کامنت