معرفی کتاب رفتارسازمانی تحلیلی

0

معرفی کتاب رفتارسازمانی تحلیلی

✍سید بابک علوی

این کتاب شامل ۲۰ روایت داستان گونه و مستند از تجارب نویسنده است که هنگام اجرای پروژه های مشاوره ای ، تحقیقاتی در برخی سازمان های ایرانی شکل گرفته است.
این تجارب در قالب مطالعات موردی برای یادگیری رفتار سازمانی نوشته شده است.
موضوعاتی نظیر : کار تیمی، مدیریت تغییر، رهبری سازمانی و خطاهای ادراکی از جمله زمینه هایی هستند که در این داستان ها مورد بحث قرار گرفته اند.

این کتاب در ۱۶۰ صفحه با قیمت ۲۰ هزارتومان عرضه شده است

index5

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت