مقالت شماره تابستان فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران (دوره 8، شماره 2، تابستان 1395)

0

مقالت شماره تابستان فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران (دوره 8، شماره 2، تابستان 1395)
www.Jipa.ut.ac.ir

1-خط‎مشی‎گذاری خوب در قوۀ مجریه، مدل‌سازی نقش ظرفیت‎های سازمانی و زمینۀ ملی
عباس منوریان؛ داریوش محمدی؛ اصغر محمدی فاتح
https://jipa.ut.ac.ir/article_59878_a64cf14345f7a63c12b295fed7952edd.pdf
2-مدل تجزیه و تحلیل خط‎مشی عمومی در ایران
رؤیا اسدی فرد؛ علی اصغر فانی؛ عادل آذر؛ سید مهدی الوانی
https://jipa.ut.ac.ir/article_59879_bb58ddc9c31bc70956f47811f57782d9.pdf
3-کاوشی بر الگوی پیشایندهای راست کرداری مدیران در سازمان‌های دولتی: مطالعۀ کیفی
مژگان ضرغامی فرد؛ حسن دانایی فرد؛ حسن زارعی متین
https://jipa.ut.ac.ir/article_59880_2318bc95215bc9f1c89d1207cbb031df.pdf
4-فراتحلیلی بر پژوهش‎های مدیریت دانش در سازمان‎های دولتی ایران
علی پیران نژاد
https://jipa.ut.ac.ir/article_59881_444a753e8a86a26c92134758d71f95ee.pdf
5-تحلیل کانونی روابط بین خودکارآمدی و ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی
داریوش توسلی؛ حسن قلاوندی؛ میر محمد سید عباس زاده؛ عبدالزهرا نعامی
https://jipa.ut.ac.ir/article_59882_7624bbeed824f610933a79224ac93b74.pdf
6-بررسی و شناسایی مشکلات تدوین لایحۀ تفریغ بودجه
غلام حسین نیکوکار؛ فرزانه جلالی؛ مهدیه فلاح هروی؛ بیتا مشایخی
https://jipa.ut.ac.ir/article_59883_93765eed06520fd1e555c759dc472a80.pdf
7-بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک‎شده و حمایت سرپرست ادراک‎شده بر تعهد سازمانی و عملکرد فردی کارکنان
محمدعلی شاه حسینی؛ مهرداد استیری؛ مریم السادات کشفی
https://jipa.ut.ac.ir/article_59886_52933641e2478c7ba56414d79e02ff88.pdf

?? @irpublicpolicy ??

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت