مقاله:معرفی اداره امور دولتیIntroducing Public Administration

0

مقاله:معرفی اداره امور دولتی

Introducing Public Administration

Defining Public Administration

 

Shafritz, Russel & Borick

 

نسخه الکترونیک اصل مقاله “معرفی اداره امور دولتی “،جهت دریافت کلیک کنید .

نسخه الکترونیک چکیده مقاله “معرفی اداره امور دولتی “،جهت دریافت کلیک کنید .

نسخه الکترونیک ترجمه و تلخیص مقاله “معرفی اداره امور دولتی “،جهت دریافت کلیک کنید .

تعریف مدیریت اداره عمومی می تواند به نوع قصد شما دارای تعاریف گوناگونی باشد، اگر شما قصد آن را داشته باشید که آن را ساده در نظر بگیرید تعاریف آن نیز ساده خواهد بود. در واقع با شنیدن نام آن، چیزی که در ذهن هر فردی عادی نقش می بندد، چیزی جز دولت در عمل نیست؛ یعنی مدیریت تلاش های دولتی و یا اجرای سیاست های دولتی. چنین تعریفی در حالی که دقیق بوده،کافی نیست. نویسندگان این کتاب بر این باورند که هیچ چیز مهم تر از آن نیست که به عنوان یک مقدمه برای آشنایی با مدیریت اداره امور عمومی، گسترده ترین تعاریف ارائه گردد. بر این اساس می توانیم به عمق، جزئیات و کیفیت آن پی ببریم.

مدیریت اداره امور عمومی آنقدر گسترده است که هیچ راهی برای معرفی آن به صورتی که تمام جوانب را در بر بگیرد وجود ندارد. بر این اساس ما 18 تعریف از آن را در این فصل ارائه می کنیم که این تعاریف در 4 طبقه کلی: سیاسی، قانونی، مدیریتی و حرفه ای قرار می گیرند. این کتاب کتابی نیست که جزئیات و راه حل های کاربردی را فراهم سازد و قادر باشد افراد را بواسطه ارائه چند درس ساده به متخصصین اجرایی تبدیل کند.

ترجمه و تلخیص: آرزو سهرابی، منصوره محمدنژاد فدردی

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت