مقاله:چشم انداز جدید اداره امور دولتی A New Vision for Public Administration

0

مقاله:چشم انداز جدید اداره امور دولتی

A New Vision for Public Administration

Goodsell

نسخه الکترونیک اصل مقاله “چشم انداز جدید اداره امور دولتی”،جهت دریافت کلیک کنید

نسخه الکترونیک چکیده مقاله “چشم انداز جدید اداره امور دولتی”،جهت دریافت کلیک کنید

نسخه الکترونیک ترجمه و تلخیص مقاله “چشم انداز جدید اداره امور دولتی”،جهت دریافت کلیک کنید

Abstract

Employing the metaphor of human sight, this essay advances a new vision for public administration. It is a departure from past visions in that it asks us to “see” the field from its own viewpoint rather than that of others. First, three common perspectives on public administration are critiqued as possessing a vision of the field that is not in accord with its core contributions to the democratic republic. Second, a new vision is advanced comprising three elements: a concept of government-based yet nongovernmental governance in which the contributions of administration are fully accounted for; a trajectory image of the administrative agency propelled by a strong sense of mission; and the notion that administration’s highest purpose is to build the public trust that makes democracy possible.

Public administration review,volume 66,issue4,623-635.

چشم انداز جدید اداره امور دولتی

مقاله با بکارگیری استعاره چشم انسان، چشم انداز جدید برای اداره امور عمومی معرفی می¬کند. در واقع در چنین وضعیتی ما در حال عبور از چشم اندازهای گذشته هستیم که در آن ها از ما خواسته می¬شد تا رشته را از نقطه نظر خودش ببینیم نه دیگران.  نخست اینکه، سه دیدگاه رایج در اداره امور عمومی،  از آنجا که در چشم انداز رشته، توافق با جمهوری دموکراتیک را در نظر نمی گیرند، مورد انتقاد هستند.  دوم اینکه، چشم انداز جدید 3 عنصر را در بر می گیرد: یک مفهوم مبتنی بر حکومت که در عین حال حکمرانی غیر دولتی، که در آن کمکهای دولت به طور کامل محاسبه می شود برای، یک تصویر مسیر از سازمان¬های اداری که به سمت یک حس قوی از ماموریت سوق داده شده است، و این مفهوم که والاترین هدف اداره، ایجاد اعتماد عمومی است که این اعتماد دموکراسی را ممکن می سازد.

در کتاب تخیلی اش، دیدن به مانند ایالت، جیمزاسکات(1998)، استعاره چشم انداز انسانی را برای انتقاد از گرایشات گسترده در سیاست عمومی که او نادرست درنظرگرفته است. در این مقاله من از استعاره وی برای بیانیه هنجاری مثبت در اداره امور عمومی آمریکا، اقتباس می کنم. در شکل کامل آن، استعاره دو فرض را ایجاد می¬کند. اول اینکه ما می توانیم از طریق استعاره ها، سازه های اجتماعی اطراف خود همچون اداره امور عمومی را ببینیم،  همانطوری که ویژگی های فیزیکی یک جسم را در اثر انعکاس نور از زوایای مختلف می بینیم. فرض دوم این که در رابطه با اداره امور عمومی و سایر سازه های اجتماعی، می توانیم فرض کنیم که این موارد می توانند ظرفیت بینایی انسان و ادراکی عینی داشته باشند که به آن¬ها اجازه دهد چنین موضوعاتی را ببینند.

هدف اصلی این مقاله تاکید بر این نکته است که زمان بلوغ رشته رسیده است. این بدان معناست که رشته می بایست حداقل برای خودش، چشم اندازی را تعریف کند که به طورکامل در برگیرد تمام تفاسیری را که به سهم گسترده اداره امور عمومی در حکومت دموکراتیک  اشاره دارند. اگرچه چشم انداز بکارگرفته شده در این مقاله، در معنای عینی خود از سایر چشم اندازها «درست تر » نیست. می توانید به کسانی که در تاکستان اداره امور عمومی کار¬l می کنند پیشنهاد کنید که یک شعار فکری داشته باشند که بر اساس آن بتوانند مطالعات شان را بدون محدودیت¬های پارادیمی رایج دنبال کنند.

‎ترجمه و تلخیص: آرزو سهرابی، منصورمحمدنژاد فدردی

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت