مقاله بازنمایی سيستم تاراج نوين در قالب سوداگري اداري

0

مقاله بازنمایی سيستم تاراج نوين در قالب سوداگري اداري

نشریه مدیریت دولتی

نویسندگان: علی اصغرپورعزت-علی قربانی-جهان عبدی-فاطمه نجارشمس

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

چكيده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بازشناسي انواع رفتارهاي سوداگرانه اداري و ارائه دسته بندي دقيق از اين نوع رفتارها، اجرا شده است.

روش: رهيافت پژوهش كيفي بوده و استراتژي پژوهش مبتني بر نظريه پردازي داده بنياد است. اطلاعات پژوهش حاضر از طريق مصاحبه نيمه ساختاريافته گردآوري شد و تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از روش استراوس و كوربين و مدل پارادايمي انجام گرفت. در اين پژوهش، نمونه گيري به روش نظري و هدفمند بود كه بر مبناي آن، ۱۶ مصاحبه با مديران، اعضاي هيئت علمي وخبرگان سازماني كه در زمينه سوداگري داراي تجربه و دانش بودند، برگزار شد.

يافته ها: تحليل داده هاي به دست آمده از مصاحبه ها طي فرايند كدگذاري باز، محوري و انتخابي، به طراحي مدل نظريه سوداگري سازماني بر اساس چهار مفهوم علي، سه مفهوم زمين هاي، چهار مفهوم مداخل هگر، سه استراتژي كنش، هفت استراتژي واكنش و سه پيامد منجر شد كه با استفاده از روش معادلات ساختاري، مدل ياد شده به تأييد رسيد.

نتيجه گيري: نتايج نشان داد سوداگري در سازمان ها، سازوكارهاي انساني، اجتماعي و سازماني را تحت تأثير خود قرار داده و به توسعه نيافتگي آنها منجر مي شود.

NB-182776-636072163557238335

کامنت