مقاله بررسی تأثیر منابع قدرت مدیران بر تعهد عاطفی کارکنان با نقش میانجی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی

0

 مقاله بررسی تأثیر منابع قدرت مدیران بر تعهد عاطفی کارکنان با نقش میانجی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی

نویسندگان: یوسف بیگ زاده،فرهادمحبوب زاده

نشریه مدیریت دولتی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

چکیده

هدف اساسی این پژوهش تعیین تأثیر منابع قدرت مدیران (قانونی، پاداش، اجبار، مرجعیت و تخصص) بر تعهد عاطفی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی ویژگی‎های شخصیتی کارآفرینی کارکنان اداره‎های دولتی استان آذربایجان غربی است. ابزار سنجش، پرسشنامه‎های استاندارد بود و برای تجزیه و تحلیل داده‎ها و ارائۀ مدل ساختاری، از مدل‎سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرم‎افزار Smart pls2 استفاده شد. نتایج نشان داد قدرت مرجعیت، پاداش و تخصص مدیران و ویژگی‎های شخصیتی کارآفرینی کارکنان، در تعهد عاطفی کارکنان تأثیر مثبت و معنادار می‎گذارند. همچنین نتایج بیان‎کنندۀ این بود که ویژگی‎های شخصیتی کارآفرینی کارکنان در رابطۀ بین قدرت مدیران (مرجعیت و تخصص) و تعهد عاطفی کارکنان، نقش میانجی دارد و مدل ارائه شده دارای نیکویی برازش بوده و می‌تواند برای افزایش تعهد عاطفی نیروی انسانی در اداره‎های دولتی استفاده شود. از نتایج دیگر اینکه قدرت مدیران و ویژگی‎های شخصیتی کارآفرینی کارکنان، تعهد عاطفی کارکنان را در سطح مناسبی پیش‎بینی می‎کنند

۷۰۰۷۰۰p484EDNmaindownload

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت