مقاله: خدمات عمومی نوین دنهارت و دنهارت The New Public Service Janet Denhardt and Robert

0

مقاله: خدمات عمومی نوین دنهارت و دنهارت

The New Public Service Janet Denhardt and Robert

برای دریافت اصل مقاله خدمات عمومی نوین دنهارت دنهارت کلیک کنید.

برای دریافت چکیده مقاله خدمات عمومی نوین دنهارت دنهارت کلیک کنید.

برای دریافت ترجمه و تلخیص مقاله خدمات عمومی نوین دنهارت دنهارت کلیک کنید.

ترجمه و تلخیص مقاله

 

“The New Public Service, Expanded Edition” is organized around a set of seven core principles: serve citizens, not customers; seek the public interest; value citizenship and public service above entrepreneurship; think strategically, act democratically; recognize that accountability isn’t simple; serve, rather than steer; and value people, not just productivity. The book asks us to think carefully and critically about what public service is, why it is important, and what values ought to guide what we do and how we do it. It celebrates what is distinctive, important and meaningful about public service and considers how we might better live up to those ideals and values. All students and serious practitioners in public administration and public policy should read this book. While debates about public policy issues will surely continue, this compact, clearly written volume provides an important framework for public service based on and fully integrated with citizen discourse and the public interest.

خدمات عمومی نوین

در فصل های قبل، چارچوب تئوری ارائه کردیم که به اولویت دموکراسی، شهروندی و خدمات در منافع عمومی منجر می گشت. این چارچوب را خدمات عمومی نوین نامیدیم. شرح دادیم، که خدمات عمومی نوین جایگزین مهم و مناسبی برای مدل مدیریت عمومی سنتی و مدل در حال حاضر غالب مدیریت گرا ارائه می دهد. این جایگزینی است که بر پایه تئوری و نوآوری¬های عملی در سازمانهای دولتی ایجاد شده است. نتیجه کار یک مدل هنجاری است که با مدلهای دیگر قابل قیاس است. ابتدای بحث را با شرحی از آنچه که اداره امور دولتی قدیمی نامیده می شد آغاز می کنیم. در اداره امور دولتی قدیمی هدف دولت ارائه خدمات کارا بود و مسائل با تغییر در ساختار سازمان و سیستم های کنترلی نمود پیدا می کند. اخیراً مدیریت عمومی نوین برای تسلط فکری و عملی در زمینه مدیریت اموردولتی بروز پیدا کرده است. در این فصل به ارائه توضیحاتی پیرامون بحث پرداخته شده است.

 

ترجمه و تلخیص: آرزو سهرابی

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت