مقاله مبانی فلسفی تفکر مدیریت

0

مقاله مبانی فلسفی تفکر مدیریت

جهت دریافت نسخه الکترونیکی اصل مقاله،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی ترجمه وتلخیص مقاله،کلیک کنید

چکیده مقاله:

مقاله استدلال دارد که مدیران، دانشگاهیان و دانشجویان مدیریت از آگاهی درباره فلسفه غرب بهره می برند. به همین دلیل، مطالعه ی شش زمینه اصلی فلسفه غرب شامل قهرمان گرایی، عقل گرایی، پوزیتیویسم، رومانتیسم، هستی گرایی و پسامدرنیسم پیشنهاد شده است. این مطالعه نشان می دهد که زمینه های غالب فکری در دانشکده های مدیریت، خاستگاه های فلسفی مشخصی دارند. قدرت در روابط انسانی یک مفهوم قهرمان گرایانه است، تحصیلات مدیریتی مبنایی عقل گرایانه دارد و اعتقاد به این که تحقیق باید مستقل از ارزش های اخلاقی، اجتماعی یا دینی و اقدامی استنتاجی باشد، میراث پوزیتیویسم است. به علاوه اهمیت نوآوری یک زمینه رمانتیک است، پذیرش مسئولیت یک فرد در برابر تصمیمی که می گیرد، به طور مشخص یک مطالبه هستی گرایانه است و ایده این که وجود جهان و بشر، فاقد مبنایی پایدار است، پیام اصلی پسامدرنیسم است. آگاهانه یا غیرآگاهانه، به یک شیوه یا شیوه دیگر، همه نویسندگان مهم مدیریت نام خود را حداقل در یک از این سنت ها حک کرده اند. با توجه به این امر، هیچ آموزش مدیریتی که ریشه در درک زمینه های برجسته فلسفه غرب نداشته باشد، کامل نخواهد بود

International college of management,sydney
Academy of managemement learning and education
This essay argues that managers, management academics and management students benefit  from being knowledgeable in Western philosophy. To  that effect, a survey of six major themes  of Western philosophy is offered: heroism, rationalism, positivism, romanticism, existentialism  and postmodernism. This survey reveals that the dominating themes taught in management schools have recognisable philosophical origins: power in human relationships is a heroic concept, the case for management education is of rationalist descent and the conviction that research is to be a value-free, inductive enterprise is a legacy of positivism. Further, the importance of innovation is a romantic theme, accepting one’s personal responsibility for one’s decisions is a distinctively existentialist demand and the idea that the world and human existence are without firm foundations is the dominating message of postmodernism

✍️ ترجمه و تلخیص: هادی عظیمی نژاد، احسان رحیمی، فردین حسینی، آرزو سهرابی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

photo_2018-03-02_18-44-41

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت