مقاله واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمانهای دولتی ایران

0

 مقاله واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمانهای دولتی ایران

نویسندگان: محمدجعفر زرین نگار ،علی اصغر فانی ،حسن دانایی فرد،جلیل دلخواه

نشریه مدیریت دولتی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

چکیده

پژوهش حاضر به‎دنبال طراحی الگوی در خصوص موضوع تمدن سازمانی در سازمان‎های دولتی است. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادین ـ کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت از دستۀ پژوهش‎های آمیختۀ اکتشافی است. جامعۀ آماری در بخش کیفی، خبره­های منابع انسانی و رفتار سازمانی است. خبرگان با روش نمونه­گیری هدفمند و گلولۀ برفی شناسایی شدند که با توجه به کفایت داده‎ها، در مجموع با 20 خبره مصاحبه شد. برای آزمون مدل نیز 384 نفر از کارکنان سازمان­های دولتی در پژوهش مشارکت کردند. روش تجزیه ­و ­تحلیل، تئوری داده‎بنیاد و رویکرد معادلات ­ساختاری بود. داده­ها از طریق مصاحبۀ عمیق در کنار توزیع پرسشنامۀ 49 گویه­ای گردآوری شدند. بر اساس نتایج، در شرایط علّی تعیین اهداف و رهبری تمدن سازمانی شناسایی شد. پدیدۀ اصلی مدنیت سازمانی در رابطه با شرایط مداخله­گر، سازمان کمال‎گرا بود. بستر حاکم، فرهنگ سازمانی و اقدامات مطلوب مدیریت منابع ­انسانی توانمندساز و راهبرد اصلی سوسیوکراسی، ادهوکراسی، تکنوانفوکراسی و مریتوکراسی قطعی و شناسایی شد. پیامد اصلی این مدل نیز سازمان متمدن است و نتایج به‎دست آمده از مدل حداقل مربعات جزئی، گویای تأیید و صحت طراحی روابط بود.

۱۵۰۶۸۰۰۵۲۰

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت