موضوع شناسی: “نظارت موثر” و “حساب پس دهی کارآمد” و “امید ریاضی سود از خطاکاری”

0

موضوع شناسی: “نظارت موثر” و “حساب پس دهی کارآمد” و “امید ریاضی سود از خطاکاری”

هر سیستمی اگر تحت نظارت موثر نباشد، ممکن است دچار اختلال در عملکرد، فساد و ابتذال گردد؛ از این روپژوهش درباره شیوه اقدام برای “نظارت اثربخش” و “حساب پس ده ساختن سیستم های اجتماعی”، در شمار مهمترین موضوعات پژوهشی دانشجویان مدیریت و اداره دولت است.یادآوری می شود که حکمرانی خوب، حکمرانی سالم یا حکمرانی تعالی گرا، خود به خود ایجاد نمی شوند؛ بلکه هر کدام را هدف قرار دهیم، تحقق آن نیاز به پژوهش دارد؛ پژوهش درباره ویژگی های ضروری و الزامات متناسب سازی محیط و شیوه های استقرار شایسته در “محیط های دو گانه زمانی و مکانی” سیستم اداری!هر پدیده ای درجهان آفرینش، همواره محدود به شرایط محیط خود در زمان و مکان است، بدیهی است که اگر بخواهیم ویژگی های جدیدی به آن پدیده بیفزاییم یا از آن بکاهیم، باید به دقت شرایطش را در نظر آوریم. این مهم را در ادبیات، تحت عناوینی چون “شناخت موقعیت” یا “اقتضایی عمل کردن” یا “بومی سازی” یا “انطباق با وضعیت”، می شناسیم.دقت کنید که این انطباق باید هم نسبت به مکان و هم نسبت به زمان، صورت پذیرد.نظارت و بازرسی ما هنگامی اثربخش است که سیستم را حساب پس دهنده سازد؛ سیستم حساب پس دهنده، سیستمی است که هزینه خطا برایش بسیار سنگین است و هرگز نمی تواند به مزیت  “امید ریاضی سود از خطا” امیدوار باشد.

امید آنکه پژوهشگران دانش اداره به اهمیت طراحی چنین سیستمی پی برده، در جهت آن همت گمارند.

منبع : http://www.pourezzat.ir

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت