نحوه سیاست گذاری موثر در زمینه اصلاح مصرف انرژی به منظور حمایت از طبقات کم درآمد

0

نحوه سیاست گذاری موثر در زمینه اصلاح مصرف انرژی به منظور حمایت از طبقات کم درآمد

سخنران: مجید احمدی

دانشگاه صنعتی شریف

دوشنبه 11 دی 1396

ساعت 30-13 تا 17

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت