نظارت فراگیر و حریم خصوصی

0

نظارت فراگیر و حریم خصوصی

نشست پیش همایش کنگره بین المللی اخلاق در علم و فناوری در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می شود.

تاریخ برگزاری روز سه شنبه روز دوشنبه 13 شهریور 1396

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت