نقش استقلال قضایی در توسعه حکومت حق مدار

0

نقش استقلال قضایی در توسعه حکومت حق مدار

سخنران : دکتر علی اصغر پور عزت

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دو شنبه 27 آذر

ساعت 13 الی 30-14

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت