نمونه ای از چگونگی ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی

0

نمونه ای از چگونگی ارائه لایحه از سوی دولت
به مجلس شورای اسلامی

نظر معاونت قوانین
و فایل ارایه شده به مجلس

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت