نهضت های مدیریتی در بخش دولتی 10- رویکرد انتقادی به مدیریت دولتی نوین

0

نهضت های مدیریتی در بخش دولتی

رویکرد انتقادی به مدیریت دولتی نوین

جهت دانلود این مقاله کلیک کنید .

تهیه کننده:سیده هدی شمس

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت