نهضت های مدیریتی در بخش دولتی 3

0

نهضت های مدیریتی در بخش دولتی

 

در ادامه مباحث قبل ،در این بخش تعاریف و قلمرو مدیریت دولتی مورد بررسی قرار میگیرند.
تعاریف مدیریت دولتی:
مدیریت دولتی را می توان یکی از جنبه های عمومی تر ،اداره دانست.در تعریف واژه اداره می توان گفت:اداره فعالیتی است برای دنبال نمودن تحقق یک هدف به صورت گروهی .
اگر مدیریت دولتی را بخشی از اداره در نظر بگیریم ،در بر گیرنده دو معنا خواهد بود:
1. مدیریت دولتی به معنای مدیریت عملکرد سازمانهای دولتی
2. مدیریت دولتی به معنای حوزه پژوهش فکری یا رشته علمی
به طور کلی تعاریف مختلفی از مدیریت دولتی ارائه شده است که در ادامه به برخی ازآنها اشاره می شود
1. مدیریت دولتی اجرای بند به بند و نظام مند قانون است .(ویلسون،1887)
2. مدیریت دولتی هنر و علم مدیریت امور حکو مت است.(والدو،1984 )
3. مدیریت دولتی ،مدیریت کلیه برنامه های عمومی است که اهداف مصرح در قانون اساسی را با هدف حاکمیت ارزش های اسلامی در کشور،دنبال می کند.(دانایی فرد،1395)

 

قلمرو مدیریت دولتی:
به طور خلاصه قلمرو مدیریت دولتی را می توان به صورت زیر ارائه نمود:

الف. نگاه محدود
طرح ریزی
سازمان دهی
به کار گیری
جهت دهی
هماهنگی
گزارش دهی
بودجه بندی

ب. نگاه بزرگ
هر سه شاخه دولت را در بر می گیرد
مانند یک تعاونی است.
بخشی از فرآیند سیاسی است
ج. نگاه متعارف
نظریه اداری:
نظریه سازمان
رفتار
اداره کارکنان
دولت
اداره کاربردی:
کارویژه سیاسی
کارویژه تقنینی
کارویژه مالی
کارویژه دفاعی
کارویژه اجتماعی
کارویژه آموزش و پرورش
کارویژه اقتصادی
کارویژه اداره امور خارجه
کارویژه امور محلی

تهیه کننده:سیده هدی شمس

 

منبع:
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
گذشته ،حال و آینده
دکتر حسن دانایی فرد

#مفاهیم
#مدیریت_دولتی

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت