نهضت های مدیریتی در بخش دولتی 8 – نهضت مدیریت دولتی نوین- بخش دوم

0

نهضت های مدیریتی در بخش دولتی

بخش هشتم : نهضت مدیریت دولتی نوین- بخش دوم

تعاریف محوری مدیریت دولتی نوین

هود (1991) شش عنصر اصلی مدیریت دولتی نوین  را به شرح زیر مطرح کرده است:

  1. استقرار مدیریت حرفه ای در بخش عمومی؛
  2. استانداردها و سنجه های مشخص عملکرد؛

3.تاکید بیشتر بر کنترل ستاده

4.تاکید بر رقابت بیشتر

5.تاکید بر شیوه های مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی

6.تاکید صرفه جویی در استفاده از منابع مالی

هایز و کیرنی (1997) با مطالعه بخش اعظم پژوهش ها درباره مدیریت دولتی نوین  پنج اصل محوری مدیریت دولتی نوین  را مطرح کردند و بدین ترتیب، نتیجه گرفتند که این پنج اصل مهم ترین ارکان مدیریت دولتی نوین  را نشان می دهند:

  • کوچک سازی: کاهش اندازه و قلمروی دولت؛
  • مدیریت گرایی: استفاده از مدیریت بازرگانی در دولت؛
  • تمرکززدایی: واگذاری تصمیم گیری به دریافت کنندگان خدمات؛
  • بوروکراسی زدایی: بازسازی دولت برای تأکید بر نتایج به جای فرایندها؛
  • خصوصی سازی: تولید کالا و خدمات توسط بخش های غیردولتی.

 

کتاب مقدس مدیریت دولتی نوین

به اعتقاد دنهارت و دنهارت (2000)، تری (1998) و فردریکسون (1990)، اگر رویکرد مدیریت دولتی نوین  را عمده ترین نهضت اصلاحی در بخش دولتی بدانیم، بی تردید بازآفرینی دولت نوشته آزبورن و گیبلر (1992) را می توان شکل دهنده هسته اصلی نهضت یا پارادایم مدیریت دولتی نوین  دانست.

 

اصول بازآفرینی دولت

دولت تسریع کننده:

راهبری به جای تصدی گری: براساس این اصل، دولت های کارآفرین، خط مشی گذاری را از ارائه خدمات جدا می کنند؛ یعنی راهبری را از تصدی گری مجزا می سازند.

دولت مبتنی بر مالکیت مردمی:

توانمندسازی به جای خدمت رسانی: دولت های کارآفرین مدعی اند که استخدام نیروهای انسانی نتیجه ظهور اقتصاد صنعتی تولید انبوه بود؛آن زمان که دولت ها به خصوص دولت امریکا افراد حرفه ای و بوروکراتیک را استخدام کرد تا آنچه را جامعه خواستار آن است انجام دهد. این امر به نوبه خود وابستگی اجتماعی و اقتصادی بیشتری برای دولت به هزینه جامعه ایجاد کرد. دولت های کارآفرین برای عادی سازی وضعیت، نیازمند توانمندسازی شهروندان در بخش های مختلف جامعه اند.

 دولت رقابتی:

تزریق رقابت در چرخه ارائه خدمات: برای افزایش کارایی، پاسخ گویی و نوآوری، دولت های کارآفرین باید رقابت را میان عرضه کنندگان دولتی، خصوصی و غیردولتی خدمات تزریق کنند.

دولت مأموریت محور:

متحول ساختن سازمان مقررات محور: دولت های کارآفرین مأموریت های بنیادی خود را تعریف می کنند، آنگاه بودجه، منابع انسانی و قواعدی را که کارکنان برای تحقق مأموریت ها باید رعایت کنند تعریف و طراحی می کنند.

 دولت نتیجه محور:

تأمین مالی نتایج، نه ستاده ها: دولت های کارآفرین بر ره آوردها، اهداف یا نتایج متمرکزند تا اثر نهاده را ارزشیابی کنند.

دولت بازارمحور:

تغییر از طریق توسل به سازوکارهای بازار: دولت های کارآفرین در پی راهبری هستند نه تصدی.

 

دولت مشتری (مصرف کننده) محور:

تحقق نیازهای مصرف کننده، نه بوروکراسی: دولت ها و سازمان های بوروکراتیک به ندرت از واژه مصرف کننده استفاده می کنند. بیشتر آن ها نمی دانند مصرف کنندگانشان چه کسانی هستند؛ زیرا آن ها هدفشان فقط اجرای دستورات قوه مجریه و مقننه است که بودجه را تأمین می کنند.

 دولت بنگاه دار:

کسب درآمد به جای هزینه کردن بودجه عمومی: در بیشتر دولت های بوروکراتیک، بیشتر مردم به سود نمی اندیشند، بلکه به درآمدها فکر می کنند. در مقابل، دولت های کارآفرین برای صرفه جویی یا ایجاد درآمد، راه های نوآورانه ای می آفرینند.

دولت پیش بینی کننده:

پیشگیری به جای درمان: دولت های بوروکراتیک معمولاً به عرضه خدمات عمومی برای حل مسائل عمومی مشغول اند.

در مقابل، دولت های کارآفرین یا پیش بینی کننده بر طرح های پیش گیرانه به منظور توقف مسئله قبل از رخداد متمرکزند. آن ها مشوق هایی را  تعریف می کنند که رهبرانشان را به پیش می برد، سیستم های بودجه بندی بلندمدت طراحی می کنند و شیوه هایی برای حسابداری دولت شکل می دهند که سیاستمداران را وادار می کند برنامه ها و زیرساختارهایی را که آن ها می سازند، حفظ کنند.

دولت نامتمرکز:

از سلسله مراتب به مشارکت و کار تیمی: در حالی که در خلال عصر صنعتی، سلسله مراتب و سازمان، پدیده های مناسبی به نظر می رسیدند، اکنون با محیط سیاسی متغیر تناسب ندارند. درنتیجه، دولت های کارآفرین، مدیریت مشارکتی و سازمان های تیم محور را اختیار کرده اند. به علاوه، دولت های کارآفرین مشارکت جو باید کارکنان و تیم های خود را توانمند سازند و از آن ها مراقبت کنند.

 

تهیه کننده:سیده هدی شمس

منبع:

نهضت های مدیریتی در بخش دولتی

گذشته ،حال و آینده

دکتر حسن دانایی فرد

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت