نهضت های مدیریتی در بخش دولتی21-چالش های فراروی مدیریت دولتی

0

نهضت های مدیریتی در بخش دولتی

بخش بیست و یکم

 چالش های فراروی مدیریت دولتی

 

 

مقدمه

قدمت عملی مدیریت دولتی به عنوان «دولت در عمل»، به قدمت شکل گیری حکومت و درنتیجه دولت برمی گردد. به عبارت دیگر، آنگاه که امر حکومت اقامه شد، مدیریت دولتی نمایان گشت.

ویلسون (1878) مدعی است مدیریت دولتی در امریکا سوغات تحصیل کردگان امریکایی در اروپاست؛ زیرا صبغه پادشاهی و دیکتاتوری اروپایی بیشتر بوده است، دستگا ه های اداری دقیق تری طراحی کرده اند. بر این اساس امریکایی ها تلاش می کردند بسته های اداری  اروپایی را به امید برپایی نظام اداری در امریکا، وارد کشور خود کنند.

ولی مدعی بودند باید گاز اروپایی از این بسته های اداری خارج و نفس امریکایی در آن ها دمیده شود. در ایران نیز هخامنشیان، به خصوص برای مدیریت امپراتوری خود تلاش کردند دستگاه اداری بزرگ و در عین حال دقیقی طراحی کنند.

آینده پژوهش مدیریت دولتی

پیش بینی آینده مدیریت در بخش دولتی نوعی نحله پژوهشی جدید نیست. کنفرانس مینووبروک یکی از محمل های باسابقه و مهمی است که آینده مدیریت دولتی را رصد می کند.

براساس نتایج این کنفرانس، پژوهش های مدیریت دولتی با هدف بهبود عدالت اجتماعی در پرتو روشن سازی مفهوم پردازی از عدالت اجتماعی، استقرار آن درون برنامه های آموزشی آکادمیک (علمی­ دانشگاهی) و توسعه این ایده ها از حیث نظری و روش شناسانه، رشته را بهبود می دهد.

در اواخر سال 2010، فصلنامه بررسی مدیریت دولتی، ویژه نامه ای درباره آینده مدیریت دولتی در سال 2020، منتشر کرد. اگرچه این سمپوزیوم، عمدتاً بر نگاه امریکای شمالی متمرکز بود، ولی بسیاری از موضوعات بحث انگیز در اروپا و جهان را به عنوان یک کل مورد بررسی قرار داد.

این سمپوزیوم، مسائلی را مطرح کرد که در بیشتر پژوهش های آینده پژوهی متداول اند. این سمپوزیوم بر سه مضمون اصلی: 1) فروپاشی موانع سنتی و نیاز به همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل بیشتر، 2) رویکردهای متنوع و راهبردی تر در برخورد با چالش های مدیریت دولتی و 3) آینده مدیریت دولتی به عنوان یک رشته تأکید کرد.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) بسیاری از مستندات آینده پژوهی را منتشر می کند که تلاش دارند روندهای آتی جهان را مشخص و بسته های خط مشی ای مناسب با آن ها را تجویز کنند.

همان طور که این گزارش های انبوه نشان می دهد ادبیات عملی و آکادمیک (علمی­ دانشگاهی) زیادی درباره آینده مدیریت دولتی وجود دارد. براساس همین گزارش، روندهای کلیدی مؤثر در آینده مدیریت دولتی را می توان به شرح جدول مشاهده کرد.

 

جدول 14-1 روندهای کلیدی اثر گذار بر آینده مدیریت دولتی

 1. تغییر جهت ها در بستر مدیریت دولتی
 2. تغییر جهت ها در حکمرانی و مشارکت همدلانه
 3. تغییر جهت ها درمدیریت
 4. تغییر جهت ها در رشته
·         تغییرات جهانی

·         بحران مالی

·         حکمرانی شبکه ای

·         حکمرانی الکترونیک

·         پاسخ گویی،شفافیت و اعتماد

·         مدیریت دولتی جدید

·         مدیریت عملکرد

·         خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد و طرح ریزی راهبردی

 

 

با این توصیف می توان مهم ترین چالش های فراروی مدیریت دولتی را به عنوان یک رشته و حوزه عمل، به این شرح بررسی کرد:

 • چالش حکمرانی افراطی سرمایه داری شرکتی
 • تنزل نهادی مدیریت دولتی
 • کاهش تنوع دانشی مدیریت دولتی
 • موفقیت مدیریت دولتی
 • چالش پیشرفت های فناورانه
 • چالش حکمرانی شبکه ای
 • پارادوکس تضعیف یا تقویت مدیریت دولتی
 • آینده رشته مدیریت دولتی

چالش های آتی مدیریت دولتی ایران

واژه مدیریت دولتی در ایران بار معنایی منفی ای به اذهان عمومی متبادر می کند. سیر تطور تاریخی عملکرد نه چندان مناسب مدیریت در بخش دولتی ایران از یک طرف هجمه نگاه های اقتصادی و بازرگانی به مدیریت و ارزش های کلیدی مدیریت در بخش دولتی از طرف دیگر، نوعی تصویر منفی در اذهان دانشگاهیان و اندیشمندان و حتی سیاستمداران، خط مشی گذاران و مدیران دولتی ایجاد کرده است.

باید اذعان داشت که رمز پیشرفت هر کشوری و محمل بزرگ تمدن سازی هر جامعه ای، مدیریت دولتی آن کشور است. هجمه های ناآگاهانه، تعصبات نابجا و پرهیز از تخصص گرایی در مدیریت بخش دولتی، دورنمای روشن هر کشور را تار خواهد کرد. حکمرانی سالم بدون داشتن مدیریت دولتی قوی، شدنی و اجرایی نیست.

اگرچه برخی چالش های گفته شده در صفحات قبل درباره ایران نیز صادق است؛ ولی می توان به برخی از چالش های اختصاصی مدیریت بخش دولتی ایران نیز به این شرح  اشاره کرد:

 • استمرار سیاست زدگی بوروکراسی
 • معضل بر انگیختن نیروی انسانی بخش دولتی
 • تقابل نگاه بیرونی و درونی به مدیریت دولتی
 • تقابل مدیریت دولتی و بازرگانی
 • کیفیت قوانین و مقررات
 • انسجام میان سازمان های بخش دولتی
 • کندی در تولید وکسادی در کاربرد دانش مدیریت دولتی

منبع:

نهضت های مدیریتی در بخش دولتی

گذشته ،حال و آینده

دکتر حسن دانایی فرد

چالش های فراروی مدیریت دولتی

تهیه کننده:سیده هدی شمس

 

 

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت