نگاهی بر حمل ونقل در ایران

0

نگاهی بر حمل ونقل در ایران

رویکردی اقتصادی در تطبیق با اهداف سند چشم انداز، برنامه ششم توسعه و موقعیت جهانی

مرکز پژوهش های مجلس

جهت دانلود این مطلب کلیک کنید

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت