همایش ملی آمایش علم و فناوری

0

همایش ملی آمایش علم و فناوری

برای دریافت محور های همایش کلیک کنید.

5 شنبه 26 بهمن ماه 1396

محور های همایش:

رهیافت آینده نگاری به آمایش علم و فناوری

آموزش عالی و ارتقاء ظرفیت های نقطه ای توسعه علم و فناوری

مدل های مدیریت پژوهشی و مکان یابی استقرار و پراکنش مراکز پژوهشی مبتنی بر مزیت های منطقه ای

پیوند آمایش و آینده نگاری علم و فناوری

سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر فرصت ها و قابلیت های مطقه ای

تجربیات ملی و بین المللی آمایش علم و فناوری

ابعاد بستر ها، زمینه ها و پیامد های اجتماعی و فرهنگی توسعه علم منطقه ای علم و فناوری

خلاقیت و نوآوری در آمایش علم و فناوری

نظریه ها و روش های نوین آمایشی در حوزه علم و فناوری

ابعاد و بستر های اقتصادی آمایش علم و فناوری

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت