واژه نامه آینده پژوهی ( مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی )

0

واژه نامه آینده پژوهی ( مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی )

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی ترجمان واژه های آینده پژوهی را چاپ کرده است و با توجه به اینکه یافتن این واژه نامه در صفحات وب میسر نیست، بنده آن را در وبلاگ خود منتشر می نمایم.
متذکر می شوم که خودم با تعدادی از واژه ها به هیچ عنوان موافق نیستم (همچنین با تعریف ارائه شده برای برخی از آن ها). اما با توجه به اینکه واژه نامه حاضر می تواند به عنوان یک مرجع علمی مورد استفاده قرار بگیرد، آن را بدون هیچ دخل و تصرفی ارائه می دهم. برای ارجاع دادن نیز، نمونه ای از ارجاع به این واژه نامه را قرار می دهم:

ارجاع به واژه نامه: گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (1389)، “واژه های آینده پژوهی، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی” ، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی

آینده پژوه (آینده اندیش) = Futurist, Foresight Practitioner

کسی که در حوزه های مرتبط با آینده پژوهی فعالیت می کند.

آینده پژوهی (آینده اندیشی) = Futures studies, Futures, Futures Fields, Futures Research, Foresight (FutureThinking)1

کوششی است نظام مند برای بررسی تمامی حوزه های آینده


آینده پژوه (آینده اندیش) = Futurist, Foresight Practitioner

کسی که در حوزه های مرتبط با آینده پژوهی فعالیت می کند.

آینده پژوهانه  = Futurisistic

مربوط به آینده

آینده پژوهی نقادانه = Critical Futures Studies CFS

رویکردی در آینده پژوهی مبتنی بر گمانه زنی در لایه های زیرین فرهنگی و زبانی و نمادین

آینده دلخواه = Desirable Future

وضعیت و حالتی در آینده که کاملا با نظام ارزشی فرد سازگار باشد

آینده رسمی = Official Future

آینده ای که تصمیم گیرندگان به صراحت یا تلویحا به رخداد آن باور دارند.

آینده شناس = Futurologist

کسی که در حوزه آینده شناسی تخصص دارد.

آینده شناسی = Futurology

مطالعه آینده بر اساس پیش بینی علمی.

آینده گرایی = Futurism

جنبشی فکری که بر اهمیت اندیشیدن عالمانه و بخردانه درباره آینده تاکید می ورزد.

آینده گرایی عامه پسند = Pop Futurism

رویکردی نه چندان علمی به آینده هایی که غالبا عموم مردم بدان توجه دارند

آینده مرجح = Preferable Future

شماری از آینده های ممکن و سازگار با ارزش های موجود که جامعه خواستار تحقق آن ها باشد

آینده نادلخواه = Undesirable Future

وضعیت و حالتی در آینده که با نظام ارزشی فرد سازگار نباشد

آینده پژوه (آینده اندیش) = Futurist, Foresight Practitioner

کسی که در حوزه های مرتبط با آینده پژوهی فعالیت می کند.

آینده پژوه (آینده اندیش) = Futurist, Foresight Practitioner

کسی که در حوزه های مرتبط با آینده پژوهی فعالیت می کند.

آینده پژوه (آینده اندیش) = Futurist, Foresight Practitioner

کسی که در حوزه های مرتبط با آینده پژوهی فعالیت می کند.

آینده پژوه (آینده اندیش) = Futurist, Foresight Practitioner

کسی که در حوزه های مرتبط با آینده پژوهی فعالیت می کند.

آینده پژوه (آینده اندیش) = Futurist, Foresight Practitioner

کسی که در حوزه های مرتبط با آینده پژوهی فعالیت می کند.

آینده پژوه (آینده اندیش) = Futurist, Foresight Practitioner

کسی که در حوزه های مرتبط با آینده پژوهی فعالیت می کند.

آینده پژوه (آینده اندیش) = Futurist, Foresight Practitioner

کسی که در حوزه های مرتبط با آینده پژوهی فعالیت می کند.

آینده پژوه (آینده اندیش) = Futurist, Foresight Practitioner

کسی که در حوزه های مرتبط با آینده پژوهی فعالیت می کند.

آینده پژوه (آینده اندیش) = Futurist, Foresight Practitioner

کسی که در حوزه های مرتبط با آینده پژوهی فعالیت می کند.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت