واکاوی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خط‌‌مشی‌های عمومی در ایران: پژوهش ترکیبی

0

واکاوی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خط‌‌مشی‌های عمومی در ایران: پژوهش ترکیبی

جهت دریافت فایل،کلیک کنید

حسن دانایی فرد ؛ جواد ولی اصل؛ سیدیعقوب حسینی

بهبود کیفیت خط‌‌مشی‌های عمومی از جمله دغدغه‌ها و چالش‌های فراروی حوزه‌های مختلف عمومی همه نظام‌های سیاسی است. این کیفیت، در خلاء بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه مستلزم داشتن راهکارها و ساز و کارهای مختلفی می‌باشد. هدف این پژوهش واکاوی و شناسایی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خط‌‌مشی‌های عمومی در ایران است. پژوهش در دو مرحله انجام شده است: در مرحله نخست (کیفی) ساز و کارها، احصاء شده و در مرحله دوم ضمن رتبه‌بندی اهمیت ساز و کار‌ها، فرضیه‌های توصیفی در مورد ساز و کارها در معرض آزمون قرار داده شد. نتایج نشان می‌دهد که ساز و کارهای دانشی برای بهبود خط‌‌مشی‌های عمومی به ترتیب اهمیت عبارتند از:کاربردی‌سازی دانش خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در نظام خط‌‌مشی‌گذاری عمومی کشور، اشاعه دانش خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در کشور و شکل‌دهی مبانی فلسفی و نظری بومی خط‌‌مشی‌گذاران عمومی.

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت