پیانوی خوب موسیقی بد نمی نوازد: اصلاح اداری و حکمرانی خوب

0

پیانوی خوب موسیقی بد نمی نوازد: اصلاح اداری و حکمرانی خوب

Good Piano Won’t Play Bad Music: Administrative Reform And Good Governance Kenneth Stowe

برای دریافت اصل مقاله کلیک کنید.

برای دریافت چکیده مقاله کلیک کنید.

برای دریافت ترجمه و تلخیص مقاله کلیک کنید.

چکیده مقاله

پیانوی خوب موسیقی بد نمی نوازد: اصلاح اداری و حکمرانی خوب

Good Piano Won’t Play Bad Music: Administrative Reform And Good Governance Kenneth Stowe,

حکمرانی خوب با خدمات دولتی کارآمد، سیستم قضایی معتبر و دولتی که پاسخگویی عمومی را در اولویت قرار می دهد شناخته می شود. از ویژگی های حکمرانی خوب ضمانت آزادی سیاسی، تأمین امنیت شهروندان، حاکمیت قانون، سیستم اقتصادی پایدار، و مسئولیت اجرایی می باشد. نیاز به اصلاح حکومت های محلی و مرکزی، امری است که پیش روی حکومت های سراسر جهان وجود دارد؛ وجود این نیاز ارتباطی به سطح توسعه یافتگی و یا بستر سیاسی این کشورها ندارد. هزینه های اجرایی، خدمات ضعیف به عموم مردم و شکست در اهداف سیاسی، به عنوان تجربه های متداول در اکثر کشورها و در کنار آن عملکرد ضعیف،کاهش اخلاق که موجب افزایش بی کفایتی گشته است، از جمله مهم ترین دلایل نیاز به اصلاح اداری محسوب می شود. در همین راستا، محدودیت های اقتصادی، تغییرات جمعیت شناختی، افزایش انتظارات عمومی و افشاگری های رسانه ای در باب شکست ها بر تسریع روند نیاز به اصلاح اداری می افزاید. در این مقاله به بررسی این موضوعات پرداخته شده است.

ترجمه و تلخیص: آرزو سهرابی، منصوره محمدنژادفدردی
به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت