چالش های مدیریت دولتی در ایران 8-فصل ششم: دانش محوری اقتصاد و بخش دولتی

0

چالش های مدیریت دولتی در ایران

بخش هشتم

فصل ششم: دانش محوری اقتصاد و بخش دولتی

جهت دانلود این مطلب کلیک کنید

دانش چیست؟

اقتصاد دانش محور چیست؟

ویژگی های اقتصاد دانش محور

نگاهی  اجمالی به وضعیت  دانش محوری  اقتصاد (فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران)

خیزش دولت و مدیریت دولتی برای شکل دهی پایه های دانش محوری اقتصاد کشور

تلخیص :سیده هدی شمس

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت