چالش های مدیریت دولتی در ایران7-فصل پنجم: تحول اداری در بخش دولتی

0

چالش های مدیریت دولتی در ایران

بخش هفتم

فصل پنجم: تحول اداری در بخش دولتی

جهت دانلود این مطلب کلیک کنید

 

تلخیص :سیده هدی شمس

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت