چالش های  مدیریت دولتی در ایران 9-فصل هفتم : جابه‌جایی مدیران در بخش دولتی

0

چالش های  مدیریت دولتی در ایران

بخش نهم

فصل هفتم : جابه‌جایی مدیران در بخش دولتی

جهت دانلود این مطلب کلیک کنید.

نظریه منشوری فردریگز

مدل سالا

مفهوم مدیریت دولتی

نظریه چرخش نخبگان

خردمایه شکل گیری نظریه  جابه جایی  مدیران  دولتی

استعاره مورد استفاده برای تبیین  جابه جایی  مدیران  دولتی

ویژگیهای مدیران دولتی در نظامهای مبتنی بر نظریه جابه جایی مدیران دولتی

ویژگیهای نظامهای دولتی نظامهای مبتنی بر نظریه جابه جایی مدیران دولتی

 

تلخیص :سیده هدی شمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت