چالش های مدیریت دولتی در ایران10-فصل هشتم: جهانی سازی و مدیریت دولتی

0

چالش های مدیریت دولتی در ایران

بخش دهم

فصل هشتم: جهانی سازی و مدیریت دولتی

جهت دریافت این مطلب ،کلیک کنید 

پارادایمهای جهانی سازی

پارادایم اول: حاکمیت منفعت طلبی شخصی ضامن منفعت عامه

پارادایم دوم: جهانی سازی یعنی مصادره جهان به نفع  سرمایه داری شرکتی

پارادایم سوم: چیزهایی  از دست  می دهیم و چیزهایی  به دست می آوریم

اقتصاد سیاسی: خاستگاه، تعاریف، مفاهیم

خصوصی سازی : سیاست ارتقای جهانی سازی

شکل های خصوصی سازی

آثار زیانبار خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه

تبعات جهانی سازی برای مدیریت دولتی

چه کنیم؟

تلخیص :سیده هدی شمس

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت