چالش ها وچشم انداز های شهرتهران درسال 1396درآئینه بودجه 1397 شهرداری

0

چالش ها وچشم انداز های شهرتهران درسال 1396درآئینه بودجه 1397 شهرداری

 

زمان: پنجشنبه 12 بهمن

ساعت: 14الی 16

مکان: بلوارکشاورز-موسسه مطالعات دین واقتصاد

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت