چهارمین سمینار ارائه رساله های دکتری درحوزه سیاستگذاری ومدیریت فناوری ونوآوری

0

چهارمین سمینار ارائه رساله های دکتری درحوزه سیاستگذاری ومدیریت فناوری ونوآوری

عنوان رساله : ارائه چارچوبی برای سیاست های نوآوری طرف تقاضا برای ترغیب همکاری گروه های کسب وکار با شرکت های نوپای فناوری محور

ارائه دهنده : دکترمصطفی محسنی(دکتری ساستگذاری علم وفناوری از دانشگاه تهران)

زمان برگزاری : شنبه 26آبان ماه

ساعت : 17الی 19

مکان : خیابان ملاصدرا-خیابان شیرازجنوبی-خیابان سهیل-مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور

جهت ثبت نام،کلیک کنید

index44

کامنت