کارگاه آموزشی روش های تحقیق کیفی درعلوم انسانی

0

کارگاه آموزشی روش های تحقیق کیفی درعلوم انسانی

دکتر الهام ابراهیمی(عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی)

زمان برگزاری: ۱۰،۱۱ آذرماه ۹۷

ساعت : ۹الی ۱۳

مکان : تهران -بزرگراه کردستان-نبش خیابان دکترصادق آئینه وند-مرکزآموزش های آزادتخصصی علوم انسانی

index

کامنت