کارگاه آموزشی روش های تحقیق کیفی درعلوم انسانی

0

کارگاه آموزشی روش های تحقیق کیفی درعلوم انسانی

دکتر الهام ابراهیمی(عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی)

زمان برگزاری: 10،11 آذرماه 97

ساعت : 9الی 13

مکان : تهران -بزرگراه کردستان-نبش خیابان دکترصادق آئینه وند-مرکزآموزش های آزادتخصصی علوم انسانی

index

کامنت