کارگاه های زمستانه مطالعات علوم انسانی

0

کارگاه های زمستانه مطالعات علوم انسانی

تاریخ شروع ثبت نام: 96/10/23

تاریخ شروع کارگاه :96/12/9

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت