کارگاه های مهارت افزایی مدیریتی سازمان های مردم نهاد

0

کارگاه های مهارت افزایی مدیریتی سازمان های مردم نهاد

چهارمین دوره

ثبت نام: http://yon.ir/8VUKY

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت