کارگاه چالش‌های و فرصت‌های پیری جمعیت در سیاست گذاری اجتماعی (به زبان انگلیسی) 

0

کارگاه چالش‌های و فرصت‌های پیری جمعیت در سیاست گذاری اجتماعی (به زبان انگلیسی) 

پروفسور زیدی (LSE & Uni. of Southampton)

پنج شنبه 25 آبان

ساعت 8:30 الی 13

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت