کتاب ارزیابی تکنولوژی – ابزار کمک به سیاست گذاری

0

کتاب ارزیابی تکنولوژی – ابزار کمک به سیاست گذاری

جهت دانلود کلیک کنید

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت