کتاب مدیریت مالکیت فکری کلاوس ژِنِوین اسپرینگر – 2005

0

دانلود کتاب مدیریت  مالکیت فکری
کلاوس ژِنِوین
اسپرینگر – 2005

دانلود

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت