کتاب ”کج رفتاری: شکل گیری اقتصاد رفتاری”

0

کتاب ”کج رفتاری: شکل گیری اقتصاد رفتاری”

ریچارد تیلر

?ترجمه دکتر بهنام شهائی
?نشر مهربان

اقتصاد رفتاری با بهره گیری از یافته های روانشناسی فردی و اجتماعی، تصویر شفافی از میانبرهای انسانها در فرایند خرید، مصرف، پس انداز، و سرمایه گذاری در اختیار می گذارد و در ادامه با پیش کشیدن کج رفتاری های انسانها، تدوین خط مشی های تلنگرآمیز را به عنوان مکمل خط مشی های اقتصادی سنتی پیشنهاد می کند.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت