گزارش رقابت‌پذیری جهانی 2017-2018

0

گزارش رقابت‌پذیری جهانی 2017-2018

ایران با 7 پله صعود در رده 69 جهان قرار گرفت.

?ایران در رتبه کلی 7، در زیرشاخص الزامات اساسی 6، در زیرشاخص ارتقادهندگان کارایی 6 و نهایتا در زیرشاخص عوامل پیچیدگی و نوآوری 20 رتبه صعود نموده است.

?ایران به جز در رکن بهداشت و آموزش ابتدایی که تنها 1 رتبه تنزل داشته و رکن اندازه بازار که جایگاه آن تغییر نکرده، در مابقی ارکان صعود نموده است.

?بیشترین صعود در رکن‌های محیط اقتصاد کلان و نوآوری به ترتیب با 28 و 23 رتبه رخ داده است.

?بهترین جایگاه ایران مربوط به رکن اندازه بازار است که کشور در آن همانند سال گذشته رتبه 19 جهان را داراست.

?بدترین رتبه کشور نیز در رکن کارایی بازار نیروی کار با رتبه 130 در جهان بروز یافته است.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت