گزارش میزگرد درباره «عدالت اجتماعی»

0

گزارش میزگرد درباره «عدالت اجتماعی»

با حضور دکتر مهدی تقوی استاد اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی ،مرتضی عزتی اقتصاد دان و استاد دانشگاه تربیت مدرس ،وحید محمودی اقتصاد دان و متخصص حوزه فقر و استاد دانشگاه تهران و میثم هاشمخانی

http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-13/734405-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت