گزارش نظارتی نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهار(44) قانون اساسی

0

گزارش نظارتی نحوه اجرای  سیاست های کلی اصل چهل وچهار(44) قانون اساسی

جهت دریافت فایل،کنید

تهیه شده توسط:مرکزپژوهش هامجلس شورای اسلامی

کامنت