گزارش نظارتی نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهار(44) قانون اساسی

0

گزارش نظارتی نحوه اجرای  سیاست های کلی اصل چهل وچهار(44) قانون اساسی

جهت دریافت فایل،کنید

تهیه شده توسط:مرکزپژوهش هامجلس شورای اسلامی

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت