گفتگوهای راهبردی پیرامون نقش نهادهای مدنی درآینده توسعه ایران

0

گفتگوهای راهبردی پیراموننقش نهادهای مدنی درآینده توسعه ایران

سخنران:دکترمحسن رنانی(اقتصاددان)

زمان:دوشنبه 97/1/27

ساعت:16

مکان:میدان فلسطین-سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

۰۲۰۲

 

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت