۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه ۱۴.۴ برابر ۱۰ درصد فقیرترین، از درآمدهای جامعه سهم برده‌اند.

0

۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه ۱۴.۴ برابر ۱۰ درصد فقیرترین، از درآمدهای جامعه سهم برده‌اند.

از جمله شاخصهای سنجش توزیع درآمد نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمند ترین )به دهک اول(فقیرترین)می باشد و هر چه این نسبت بالا باشد نشان دهنده نابرابری بیشتر است.بر اساس گزارش بانک مرکزی، ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه ۱۴.۴ برابر ۱۰ درصد فقیرترین، از درآمدهای جامعه سهم برده‌اند.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت