‎مفاهيم اقتصادي۲۰-‎برنامه ريزي

0

مفاهيم اقتصادي

‎بخش بيستم

‎برنامه ريزي

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

‎فهرست مطالب :

‎- مفهوم برنامه ریزی(توسعه)
– دیدگاه های مرتبط با برنامه ریزی
‎- تاریخچه برنامه ریزی
‎- ضرورت و الزامات برنامه ریزی
‎- شکست برنامه ریزی در کشورهای در حال توسعه
‎- تجربیات موفق برنامه ریزی در برخی از کشورها
‎- نگاهی به برنامه ریزی در ایران

index88

 

کامنت